728×90 – glava
728×90 – glava
Sprememba zakona o dohodnini je pomembna za kmetije!

Sprememba zakona o dohodnini je pomembna za kmetije!

Nov zakon o dohodnini (ZDoh-2P), ki je bil sredi julija sprejet v Državnem zboru, že za leto 2015 širi seznam dohodkov, ki so za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost oproščeni plačila dohodnine, ter z letom 2016 ukinja obveznost vodenja računovodstva.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) se je spomladi pristopila k zbiranju podpisov volivk in volivcev za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Zbrano je bilo zadostno število podpisov (več kot 5.000) za začetek zakonodajnega postopka. Medtem je svoj predlog spremembe zakona pripravila še Vlada RS, nastal je neke vrste hibrid, ki je vključeval bistveno zahtevo KGZS. Državni zbor spremembo zakona potrdil 13. julija, v Uradnem listu je bila objavljena 24. julija 2015.
S spremembo zakona se širi nabor dohodkov, povezanih z osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo (to so le tiste dejavnosti, ki so obdavčene na podlagi katastrskega dohodka), ki so oproščeni plačila dohodnine. Že doslej so bili plačila dohodnine oproščeni dohodki iz opravljanja kmetijskih in gozdarskih storitev v okviru strojnih krožkov, kmetijsko-okoljska podnebna plačila, plačila za ekološko kmetovanje, plačila v okviru območji Natura 2000, plačila za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), plačila za dobrobit živali, plačila za gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov, plačila pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji (investicijske podpore), izplačila na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju, za denarno pomoč, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče, plačila za vodenje knjigovodstva FADN ter pavšalni dohodek do 40 čebeljih panjev. S spremembo Zakona o dohodnini se bo z letom 2015 oprostitev plačila dohodnine priznavala še za podpore za sheme kakovosti ter plačila za zeleno komponento. Zaradi vključitve plačil za zeleno komponento med dohodnine oproščene dohodke bo davčna osnova za neposredna plačila, ki so sicer obdavčena, nižja za približno 30 %.
Najpomembnejša pridobitev spremembe Zakona o dohodnini je ukinitev praga za obvezni vstop v računovodstvo. S 1. januarjem 2014 so morala kmečka gospodinjstva, ki so v povprečju dveh zaporednih predhodnih let presegla 7.500 evrov pavšalnih dohodkov, začeti davčno osnovo ugotavljati na podlagi računovodstva (na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov) oziroma na podlagi vodenja evidenc za davčne namene (na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov). Odslej se bodo kmečka gospodinjstva za tak način ugotavljanja davčne osnove odločala zgolj prostovoljno in ne več kot obvezniki. Zaradi preprečitve morebitnih zlorab se bo lahko za vodenje računovodstva oziroma evidenc za davčne namene odločil le kmet, ki je hkrati tudi zavezanec za davek na dodano vrednost. Tisti, ki so postali z letom 2014 ali 2015 obvezniki, bodo lahko s 1. januarjem 2016 ponovno prešli na ugotavljanje davčne osnove na podlagi katastrskega dohodka, za leto 2015 pa bodo morali do konca marca 2016 še pripraviti davčni obračun. Finančna uprava RS je zagotovila, da bodo vsi zainteresirani o potrebnih postopkih za spremembo načina ugotavljanja davčne osnove pravočasno obveščeni. Kdor pa se je za računovodstvo odločil prostovoljno, mora v sistemu ostati najmanj pet koledarskih let.
Kljub temu, da lahko dosedanji obvezniki, ki so morali davčno osnovo ugotavljati na podlagi računovodstva, z 1.1.2016 iz izstopijo in ponovno preidejo na ugotavljanje davčne osnove na podlagi katastrskega dohodka, je pomembo vedeti, da bo v bodoče za pridobivanje nepovratnih sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki bodo presegale 50.000 EUR (zahtevne naložbe), potreben poslovni načrt, ki bo temeljil na dejanskih knjigovodskih podatkih (vzpostavljeno knjigovodstvo že vsaj eno obračunsko leto pred oddajo vloge na razpis). Zato svetujemo, da za kmetije, ki nameravajo v naslednjih letih pridobivati državna in evropska nepovratna sredstva za zahtevne naložbe, izstop iz sistema knjigovodstva ni smiseln oziroma svetujemo prostovoljno vključitev v sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi računovodstva tudi tistim, ki doslej niso bili obvezniki.
KGZS Zavod Ptuj
Kmetijska svetovalna služba Lenart
Franci Ornik, dipl.inž.zoot.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X