728×90 – glava
728×90 – glava
REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ORMOŽ

REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ORMOŽ


V ponedeljek 11. januarja, ob 14. uri, se je v sejni sobi Občine Ormož začela uvedba v delo za projekt »Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož« po pogodbenih določilih FIDIC.

Gre za projekt, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje že v letu 2014 ( št. 351-164/2014 z dne 30.12.2014), ki bo izvajan v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne
naložbe« Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredeljuje države članice in presegajo te zahteve«, specifičnega cilja 1: »Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda.«

Naročnik projekta je Občina Ormož, ki je sklenila pogodbo št. 430- 53/2020 04/81 za gradbena dela z najugodnejšim izvajalcem, Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., ki bo dela zahtevana dela izvedel skupaj s podjetjem GH Holding d.o.o. iz Ljubljane.

Obstoječa dotrajana čistilna naprava


Nadzor bo izvajalo podjetje Proplus d.o.o. iz Maribora. Vrednost izgradnje znaša več kot 3.000.000 EUR, po zaključku del pa bo rekonstruirana in nadgrajena čistilna naprava imela zmožnost čiščenja za 8.000 populacijskih enot. Čistilna naprava, ki je na območju nekdanje Tovarne sladkorja, bo tako posodobljena in s svojim delovanje ustrezala zahtevam okoljske sprejemljivosti. Projektno PGD dokumentacijo je izdelalo podjetje Stabilo d.o.o. iz Postojne v novembru 2013, PZI projektno dokumentacijo je izdelalo isto podjetje v februarju 2015.


Uvedba v delo, ki je potekala 11. januarja je določena z zakonom o gradnji, je povedal nadzorni inženir podjetja Proplus d.o.o., Pavel Brglez. Izvajalec del je tako s tem dnem prejel kopijo gradbenega dovoljenja in izvedbeno dokumentacijo omogočen pa mu je tudi dostop do gradbišča.
Od tega dne torej začne teči pogodbeni rok. S tem dnem je glavni izvajalec, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., lahko začelo s pripravljalnimi deli, poskrbelo za pridobitev potrebne dokumentacije .
Ves čas gradnje se bodo udeleženi v projektu rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave redno sestajali na tedenskih operativnih sestankih, na katerih je obvezna udeležba izvajalcev in nadzornika, udeležba naročnika je zaželena , po potrebi pa je prisoten tudi projektant. Koordinacijski sestanki so namenjeni tekočemu reševanju morebitnih zapletov pri samem postopku gradnje in nadzoru izvedenih del v obsegih in rokih, ki so terminsko določeni za čas gradnje. Podjetje Proplus d.o.o. bo
nadziralo vsa gradbena dela, vsa zaključna dela v pomožnih objektih in za vso vgrajeno tehnologijo.

Koordinacijski sestanek na terenu


Po končanju del, v času do konca leta 2021, bo morala rekonstruirana in nadgrajena čistilna naprava Ormož rezultirati v projektih zadane cilje. Podobne čistilne naprave z vgrajeno tehnologijo NBBR so že
uspešno zaključili v Idriji, nadzorovali gradnjo SBR čistilne naprave v Središču ob Dravi ter dve čistilni napravi v Osluševcih-Cvetkovcih in v Mihovcih pri Veliki nedelji. Princip delovanja čistilne naprave
NBBR, ki jo gradijo v Ormožu je v tem, da se vse dogaja v enem bazenu, zato je manj gradbenih del, čiščenje pa opravijo mikroorganizmi, ki jih potrebno nadzorovati in jih po potrebi dodajati. Prisotnost nadzornega podjetja Proplus d.o.o. bo tako minimalno enkrat tedensko, ko pa se v času gradnje
vršijo nadzori vgrajene armature oz., ko se v pogon dodajajo tehnološki deli, pa večkrat tedensko.


Glavnemu izvajalcu so bili določni tudi roki in postavljene zahteve, ki jih morajo spoštovati v času izvajanja projekta. Komunalno podjetje Ormož d.o.o. je nadzoru predalo tudi garancijo za dobro izvedbo del, ki zanaša 5% pogodbene vrednosti. Izvajalec je tudi izdelal tudi terminski plan kritičnih rokov in predal zavarovalno polico za zavarovanje tretjih oseb za nesreče v času izvajanja del v višini 400.000 EUR ter zavarovanje objekta, delavcev in materiala na gradbišču za ves čas gradnje.

Obvestilna gradbena razlagalna tabla

Avtor: Peter Kirič, Zavod za informiranje Ormož

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X